Сряда 21, Февруари 2018г.
Стратегия за развитие на детската градина

Стратегия за развитие на ДГ№21 "Вихрогонче" за периода 2016-2020год.


 

Утвърдил: ……………

 Весела Янкова,

Директор на ДГ №21 „Вихрогонче“

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „ВИХРОНЧе”

                        ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

 

 Съдържание:

 1. Мисия
 2. Визия
 3. Цел
 4. Ценности и ръководни принципи на Стратегията
 5. Етапи на разработване на Стретегията
 6. Дейности за постигане на целите
 7. Очаквани резултати
 8. Общи положения

  Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя се основава на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС, приоритети на МОН и на Стратегията на Областна администрация Хасково за интегриране на деца от етническите малцинства, както и на спецификата на детската градина. Системата на народната просвета е призвана да формира като базисна обществена ценност уважението към правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя се ангажира със създаването на съвременни условия в детското заведение за опознаване и разбирателство между различните етнически групи, като системно полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ „Вихрогонче”. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство. Обхващане и приобщаване на ромските деца, чрез осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Основната цел на стратегията е, чрез поставените цели и задачи, и предлагането на алтернативни форми на обучение, постигане на образователна интеграция на децата от етнически малцинства. Значителна част от тях са от малцинствените групи, които представляват не малък процент от населението на селата от общ. Хасково. Голям процент деца от ромски произход не посещават редовно детската градина. Позитивира се трайна тенденция техния брой деца да расте. Посещаемостта им в преобладаващия процент не предполага безпроблемно усвояване на общообразователния минимум, очертава се трайно изоставане, неуспеваемост и последващо напускане.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности,  дейности, цел и подцели.

 

І. МИСИЯ

 Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа. Мисията на ДГ „Вихрогонче” е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на

участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

– Как работим със заобикалящата ни общност?

– Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

– Как ще направим детската градина желано място за всекиго?

– Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

– Каква философия споделя детската градина?

– Какъв ще бъде приносът на всеки?

– Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

Детска градина №21 „Вихрогонче” да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното умствено,

емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца, независимо от техния етнос. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Подцели:

 1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех.
 2. Гарантиране и реализиране на правото на равен достъп до качествено образование, чрез интеграция на децата от малцинствените групи към другите деца, посещаващи ДГ „Вихрогонче”.
 3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).
 4. Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.
 5. Активизиране работата на родителската общност.
 6. Подобряване на материално-техническата база и обновяване на сградния фонд.

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и недискриминация.
 3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.
 4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
 5. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.
 6. Интензивна работа по приобщаване и изграждане на правилно отношение и разбиране от страна на родителите на ромски деца, с тяхното активно участие в учебно-възпитателния процес на собствените им деца.

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

1.1. Деца

В ДГ „Вихрогонче” се приемат деца на възраст 2–7 години, по желание на родителите (съгласно ЗПУО и ДОС за предучилищно образование, за институциите), като групите се оформят по реда на подадените молби и правилата за прием на детското заведение. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Силни страни

Затрудняващи моменти:

1. Децата са физически здрави и правилно развити.

2. Осъществена е приемственост детска градина–училище.

3. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика

1. Списъчен състав под норматива,в доста от групите, което предполага по-малка посещаемост.

2. Вероятност за пренасочване на 5-6- годишни деца, поради възможност ПГ да се организират и в училище.

3.Неблагоприятни социални фактори-нарастваща агресивност сред децата, много семейства са засегнати от финансовата криза и безработица.

4. Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия.

 

Вътрешен потенциал:

 • Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.
 • Намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви.
 • Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.
 • Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.
 • Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви.

 

1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал – 31 души.

Възрастов състав – 31-40 години – 3; 41-50 години – 3 и над 50 – 1.

Образование на педагогическия персонал – бакалавър – 17; магистър - 14

Професионално квалификационна структура –II ПКС – 3; ІV ПКС-2; V ПКС -2.

В детската градина има  26 старши учители, 4 учители.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на финансови условия за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила.

2. Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация.

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

4. Утвърдена екипност на различни равнища.

5. Участие на представители на педагогическата колегия в подбора на учители.

6. Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

1. Няма система за поддържаща квалификация, финансирана от външни фактори.

2. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегриране на деца, невладеещи български език .

3. Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

4. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

5. Липса на психолог за целенасочена  работа с „нестандартни” деца.

6. Липса на опит в работата по проекти на МОН.

7.Липса на умения  за презентиране и популяризиране на собствен опит.

8.Прекалена административна натовареност на директора.

 

Вътрешен потенциал:

 • Мотивиране на учителите да развиват компютърни умения, за да овладяват нови интерактивни методи за обучение, чрез използване на нови технически средства.
 • Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.
 • Придобитите умения и знания да станат достояние на всички чрез различни форми.

Финансиране на курсове на учителите за работа с нов образователен софтуер.

 

1.3. Възпитателно-образователен процес

Наличие на Програмна документация и помагала.

Изпълнение на държавния образователен стандарт.

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси.

3. Популяризиране и изява на творчеството на децата –изложби, концерти, базари и др.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

6. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1. Недостатъчност в прилагането на

превантивна и рехабилитационна

педагогика, както и невладеене на

компенсаторни педагогически механизми.

2. Липса на апробирани, описани и на

популяризирани интерактивни методи за взаимодействия за детски градини.

 

 

Вътрешен потенциал:

 • Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.
 • Повишаване на общата квалификация на персонала (организиране на курсове, тренинги, обучение или самообучение).
 • Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.

1.4. Учебно-техническа и материална база

Нашата детска градина е разположена в 14 села от община Хасково, някои от сградите са стари училища, които трудно се поддържат, някои са в къщи, само една трета от групите се намират в специално построени за детска градина сгради. Има нужда от смяна на дограма и саниране на голяма част от филиалите. Всички групи имат дворни площадки със съоръжения за игра, големи тревни площи, които се косят редовно от работник поддръжката. В група Узунджово има здравен кабинет. През изминалата година сменихме дограмата на група Малево. Ремонт на тоалетната в Мандра. Поправиха се покривите в групи Козлец, Долно Големанци, Книжовник и Узунджово. Ремонтира се котела в Криво поле, както и се отдели от коридора и стълбите. Свали се ламперията и се направи шпакловка, боядисаха се занималнята и коридора. В Долно Големанци се свали ламперията в занималнята, смени се балатума в коридора. Закупиха се конвектори за групите Брягово, Войводово, Долно Големанци и Текето и се махнаха старите акумулиращи печки, които не топлеха помещенията.

Достатъчни УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, копирни машини, DVD.

Недостатъчни УТС – компютри, мултимедии, интерактивни устройства

Недостатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, професионална литература, утвърдени помагала, книжки за децата и др.

Достатъчно голям двор за дейности на открито, но с недостатъчно и остаряло оборудване.

 

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Обособени помещения за всяка група.

2. Игрови площадки на дворовете за всяка група.

3.Достатъчно количество технически средства, необходими за педагогическия процес.

1. Остарял сграден фонд.

2.Липсват съвременни технически комуникационни средства-компютърни системи за модернизиране на ВОП и обучение на децата за всяка група.

 3. Морално остарели уреди на двора.

 

Вътрешен потенциал:

 • Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности.
 • Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.
 • Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.
 • Участия в публично-частни партньорства.
 • Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.

 

 1.5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината. Заплатите на персонала, издръжката на медицинския кабинет и подготвителните за училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се осигуряват от фонд „Държавни дейности“. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината. От 2014 г. детската градина е на делегиран бюджет. Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др. Съществуват други алтернативи, допускани от ЗПУО, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на градината.

2. Целеви средства за медицински кабинет.

3. Допълнителни средства за помагала за ПГ.

4. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.

5. Въведена системата за финансово управление и контрол.

6. Безплатни допълнителни закуски за ПГ.

7. Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

1. Липса на средства за основни ремонти, за реконструкция на дворовете.

2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титуляр.

3. Недостатъчно активизиране на

родителите за участие в благоустройството и обогатяването на материалната база.

4. Липса на целеви средства за текуща и постоянна квалификация.

 

Вътрешен потенциал:

 • Мотивиране на родителите към спомоществователство.
 • Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.
 • Допълнително финансиране от съвместни инициативи с родителите.

 

1.6. Външни_фактори

Семейна общност.

Общински структури и културни институции.

Връзки с неправителствени организации.

 

 1. Идентификация на проблемите

2.1. Общи проблеми:

 • Липсва държавна стратегия за продължителна и повишаваща квалификация на педагогическите кадри.
 • Липсва национален инструментариум за диагностика.
 • Недостатъчна финансова осигуреност на цялостния процес в детската градина – закаляване, квалификация, съвременна образователна и здравословна среда и др.

2.2. Специфични проблеми:

 • Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.
 • Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност.
 • Проблеми с родителите – неразбиране целите на детската градина, разминаване на критериите за развитие на децата, свръхочаквания и др.
 • Липса на съвместна (със семейството) закалителна програма за децата.
 • Остаряла материална и дидактична база.

 

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Силни страни:

Затрудняващи моменти:

1. Наличие на допълнителни за спонсориране инициативи на детската градината.

2. Установени са традиции в приемствеността с училища.

 

1. Недостатъчно е включването на

родителите в образователни инициативи на детската градина.

2. Недостатъчно е прилагането на

разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

3.Неефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

 

Вътрешен потенциал:

 • На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството (напр. „Детска градина за родители”).
 • Създаване на система за външна изява на деца и учители.
 • Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и училището.

 

 1. Административно-управленска дейност

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детското заведение.

1.2. Изработване и поддържане на интернет страница.

1.3. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).

1.4. Популяризиране на постижения на деца и учители:

–създаване на информационна банка в детската градина.

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

 

 1. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.2. Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа.

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

 

 1. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа по проблемни области.

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.5. Включване в обучителни програми.

 

 1. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

– поддържане на съвременен интериор, съобразно възрастта в занималните;

– основно преустройство на дворното пространство срок 12.2018 год.

– обогатяване на игровата и дидактичната база – срок постоянен

- поетапна подмяна на дограмата в групите:

 • Конуш, Войводово–I етап–срок 2017 г.
 • Узунджово, Динево, Козлец, Книжовник- II етап –срок 2018 год.
 • Криво поле, Мандра, Въгларово и Текето - срок 2020 г.

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – спорт, културни дейности и др.

 

 1. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3. Привличане на спонсори.

5.4. Реализиране на благотворителни кампании.

5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

 

VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 2. Творческо разгръщане на наличния потенциал.
 3. Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация.
 4. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 7. Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.

 

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.

 2. Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет. Стратегията се актуализира на 4 години.

 3.Приложение към Стратегията за развитие на ДГ №21 е и Програмната система на ДГ№21 „Играем и учим“ за учебната 2016/2017 год.

Сподели: